1.      Az adatkezelő adatai:

Név: OSS Hungary Zrt.

Székhely: 1113 Budapest, Bartók Béla út 152/H

Adószám: 25011416-2-43

Cégjegyzékszám: Cg: 01-10-048182

Ügyfélszolgálat telefonszáma: 06-20-238-2917

Ügyfélszolgálat e-mail címe: oss@osshungary.hu

 

2.      Az OSS Hungary Zrt.által kezelhető személyes adatok köre és az adatkezelés célja:

Az OSS Hungary Zrt.(a továbbiakban: Szolgáltató) – tekintettel az információs önrendelkezési jogról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseire – az alábbi személyes adatokat kezeli:

 

2.1. Kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás céljából kezelt személyes adatok:

a)   a Szolgáltató szolgáltatásait igénybe vevő törvényes képviselőjének neve,

b)   a Szolgáltató szolgáltatásait igénybe vevő, illetve a Szolgáltató szolgáltatásai iránt érdeklődő kapcsolattartójának neve, beosztása,

c)   kapcsolattartásra alkalmas elérhetőségek: e-mail cím, telefonszám, mobil telefonszám.

 

2.2. A számlázás és a kapcsolódó díjak beszedése, valamint az előfizetői szerződések figyelemmel kísérése céljából kezelt személyes adatok: hívószámok 

  

3. A személyes adatok kezelésének időtartama és módja:

3.1. Az adatkezelés időtartama:

a)     A személyes adatokat a Szolgáltató a szerződéses jogviszony megszűnését követő elévülési idő lejártáig kezeli, azaz 5 évig.

b)     Kapcsolatfelvétel, illetve Szolgáltató ajánlatainak megküldése céljából kezelt adatok esetében az érintett hozzájárulásának visszavonásáig.

 

3.2. A tárolás módja: vegyes (gépi feldolgozás és/vagy papír alapú megőrzés).

 

4. A személyes adatok kezelésének jogcíme:

Törvényi elrendelés, illetve az érintett hozzájárulása.

 

5. Az adatkezelést elrendelő jogszabály pontos megnevezése:

2011. évi CXII. törvény rendelkezései

 

6. A Szolgáltató adatvédelmi tisztviselője és eléhetőségei:

Név: Vujevich Iván

Elérhetőség:

Cím: 1037 Budapest, Domoszló útja 46/A

Telefon:  20/519-8890

E-mail: info@costconsulting.hu

 

7. Tájékoztató a személyes adatok biztonságáról

A Szolgáltató műszaki és szervezési intézkedésekkel köteles gondoskodni a szolgáltatás biztonságának, valamint a szolgáltatás nyújtása során kezelt személyes adatok védelméről. A szolgáltatás biztonságába a szolgáltatáshoz kapcsolódó adatkezelés biztonsága is beleértendő.

A Szolgáltató tájékoztatja az igénybe vevőt a hálózat egységességével és a szolgáltatás biztonságát veszélyeztető, a Szolgáltató által megtett műszaki és szervezési intézkedések ellenére fennmaradó, ismert kockázatokról és a védelem érdekében az igénybe vevő által tehető intézkedésekről.

Ha a hálózat egységességével és a szolgáltatás biztonságát érintő vagy veszélyeztető esemény következtében korábban nem ismert, új biztonsági kockázat jelentkezik, a Szolgáltató ügyfélszolgálatán és internetes honlapján haladéktalanul tájékoztatja az igénybe vevőt a korábban nem ismert, új biztonsági kockázatról, a védelem érdekében az igénybe vevő által tehető intézkedésekről, és azok várható költségeiről.

 

8. Adatkezelési tájékoztató az érintett hozzájárulásával kezelt személyes adatokkal kapcsolatban

8.1. Közvetlen üzletszerzési tevékenység

Az adatkezelés célja, hogy a Szolgáltató közvetlen üzletszerzés módszerével ajánlataival, szolgáltatásaival kapcsolatos tájékoztatással megkeresse az érintettet.

 

 

 

8.2. A 8.1. pont szerinti célhoz kapcsolódó tájékoztatás:

Kezelt személyes adatok:

·        érintett neve,

·        érintett e-mail címe és mobilszáma

 

Az adatkezelés az érintett hozzájárulásán alapul. A hozzájárulást az érintett a Szolgáltató honlapján keresztül vagy írásban adja meg.

A Szolgáltató a megadott adatokat az érintett hozzájárulásának visszavonásáig kezeli.

Az adatkezeléshez való hozzájárulást az érintett indokolás nélkül a következő e-mail címen (oss@osshungary.hu) vagy postai úton (1113 Budapest, Bartók Béla út 152/H) ingyenesen visszavonhatja. A megadott személyes adatokat a hozzájárulás visszavonásakor az adatkezelő töröli, azt a továbbiakban semmilyen célból nem kezeli.

A Szolgáltató az e-mailben megküldött ajánlataival kapcsolatban adatfeldolgozót vesz igénybe. Az adatfeldolgozó adatai: neve, címe, elérhetősége.
Az adatfeldolgozó a Szolgáltató hírleveleinek kiküldését végzi, ebből a célból az érintettek e-mail címeit kezeli.

 

9. Az érintett jogai az adatkezelés kapcsán:

Az érintett a személyes adatai törlését, módosítását, illetőleg a kezelt adatokról való tájékoztatást a Szolgáltató Ügyfélszolgálatán keresztül kérheti (1. pont).

Amennyiben megsértették a személyes adatok védelméhez való jogát, az érintett az irányadó jogszabályok szerint jogorvoslattal élhet a hatáskörrel rendelkező szerveknél: a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; telefon: +36-1-391-1400; telefax: +36-1-391-1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) jogosult bejelentést tenni vagy – választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszékhez fordulhat.

Az elektronikus úton küldött reklámokkal kapcsolatban a NAIH jár el, a részletes szabályozás az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben („Infotv.”), valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló a 2001. évi CVIII. törvényben olvashatók.

Jelen adatkezelési tájékoztatóra a magyar jog, különösen az Infotv. rendelkezései az irányadóak. Az Infotv. 6. § (5) bekezdése értelmében az adatkezelő a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, illetve az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából (ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll), további külön hozzájárulás nélkül, valamint a hozzájárulás esetleges visszavonását követően is kezelheti.

Az adatkezelés a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz bejelentésre került, amelyet a következő adatkezelési azonosító számon vettek nyilvántartásba: NAIH- 102074/2016.